Konkordato Sürecinde Çekişmeli Olan Alacaklar

 

Alacaklılar Toplantısındaki Durum

İcra ve İflas Kanunu 301. Maddesine göre konkordato komiseri, projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra, 288 inci madde uyarınca yapacağı yeni bir ilânla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet edecektir. Gerçekleşecek olan alacaklılar toplantısında konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecektir. İİK 302. Maddesine göre çekişmeli alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkemece karar verilecektir.

Alacaklılar toplantısına davet

Madde 301-

Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, 288 inci madde uyarınca yapacağı yeni bir ilânla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder. Toplantı günü ilândan en az on beş gün sonra olmak zorundadır. İlanda alacaklıların, toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk

Madde 302/6

Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir. Şu kadar ki bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümler saklıdır.

Konkordatonun Tasdik Kararı Sonrasındaki Durum

İcra ve İflas Kanunu Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava başlıklı 308/b maddesi 1. fıkrasında:

“Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Öncelikle maddenin 1. fıkrasında konkordato sürecinde alacakları itiraza uğramış olan alacaklıların, konkordato tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren bir aylık süre içinde dava açmaları öngörülmüştür. Açılacak olan bu dava Yargıtay’a göre teknik anlamda maddi hukuk davası niteliğindedir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/13051 E., 2016/9344 K.)

Yine açılacak olan bu dava bir alacağın saptanması sebebiyle açılacağından görevli mahkemenin söz konusu hukuki ilişki bağlamında gözetilmesi ve davanın doğrudan konkordato tasdiki veren mahkemede değil görevli nöbetçi mahkemede açılması gerekecektir. Nitekim burada davanın konusu konkordato talebinden bağımsız bir alacak davası niteliğindedir.

Bununla birlikte, Bölge Adliye Mahkemelerinin yakın tarihli kararlarında; itiraza uğrayan alacak için açılacak olan dava, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamında ise öncelikle arabuluculuk başvurusu yapılması gerektiği yönündedir.[1] Peki, arabuluculuk başvurusu yapıldığında, başvurunun sonuçlanmasına kadar geçecek sürede İİK 308/b maddesinde öngörülen bir aylık sürenin durumu ne olacaktır? 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Dava Şartı Olarak Arabuluculuk başlıklı 18/A maddesinin 15. Fıkrasına ve ilgili yönetmeliğin 27. maddesine göre “Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.” denilerek, arabuluculuk başvurusu yapıldıktan sonra son tutanağın düzenlenmesine kadar süre işlemeyecek son tutanağın düzenlendiği tarihten sonra açılacak olan dava için gerekli süreler işlemeye başlayacaktır.

Alacağı itiraza uğramış olan alacaklının açacağı davada, kanun yollarında geçecek süre de göz önüne alındığında nihai karar geldikten sonra çekişmeli alacak hakkı sahibinin konkordatodan faydası ne olacaktır? Alacaklı olduğu kesinleşen hak sahibinin alacağı nasıl temin edilecektir?

Bu soruna İİK 308/b maddesinin 2. fıkrasında çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Buna göre konkordato tasdik kararını veren mahkemece, konkordato projesinde çekişmeli alacağa isabet eden pay oranında miktarın, kararın kesinleşmesine kadar, belirlenen bankaya yatırılmasına karar verebilecektir.

Çekişmeli alacaklar hakkında dava:

Madde 308/b

Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler.

Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar, bu paydan ödeme yapılmasını talep edemezler; bu durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.

[1]: İzmir BAM 17. HD, 26/10/2021 1490/1508; İzmir BAM 17. HD, 21/10/2021 1500/1466; Ankara BAM 21. HD, 16/06/2021 934/852

Kararların künye referansı:https://app.e-uyar.com/karar/list/9d0c53a5-30bb-46ba-8b7d-915e1f00a233